Terms & Conditions

DESSA ÄR VILLKOREN FÖR VÅRT AVTAL MED VARANDRA. HELA AVTALET ÄR VIKTIGT, SÅ TA DIG TID OCH LÄS DET NOGA. GENOM ATT ANVÄNDA Tjänsterna BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT, BEKRÄFTAT OCH GODKÄNT DESSA VILLKOR.

DESSA VILLKOR KAN VARA UPPRÄTTADE PÅ ANTINGEN ENGELSKA, DANSKA, NEDERLÄNDSKA, FRANSKA (EUROPA), FINSKA, FRANSKA (KANADA), TYSKA, ITALIENSKA, NORSKA, POLSKA, PORTUGISISKA, SPANSKA, SVENSKA ELLER TURKISKA. FÖR ATT LÄSA DESSA VILLKOR PÅ ANDRA SPRÅK, ANVÄND FÖLJANDE LÄNKAR: Danish (Dansk), Dutch (Nederlandse), European French (Européen Français), Finnish (Suomen), French Canadian (Français Canadian), German (Deutsch), Italian (Italiano), Norwegian (Norsk), Polish (Polska), Portuguese (Português), Swedish (Svenska), eller Turkish (Türk).

OM DU ÄR BOSATT I AUSTRALIEN, KANADA, TYSKLAND, ITALIEN, POLEN, NEDERLÄNDERNA, SPANIEN, MEXIKO, BRASILIEN, MALAYSIA, SVERIGE, ÖSTERRIKE, FINLAND ELLER DANMARK FINNS DET VISSA BESTÄMMELSER I KLAUSUL 2 T.O.M. 14 NEDAN SOM ÅSIDOSÄTTS AV KLAUSUL 15. SE KLAUSUL 15 FÖR MER DETALJER.

1. Om oss

Vi är ConsumerInfo.com, Inc. (”CIC”, ”företag”, ”vi”, ”oss”, ”vår”), ett företag som är baserat i Kalifornien i USA. Vår adress är 475 Anton Blvd., Costa Mesa, CA 962626, USA. Vårt organisationsnummer är 95-4465932. Vår e-postadress är globalIDworks@experian.com

Även om ditt avtal är tecknat med oss agerar vi på uppdrag av CSIdentity Corporation, ett Experian-företag, och även känt som Experian Partner Solutions (med huvudkontor på 1501 South Mopac Expressway, Suite 200, Austin, TX 78746, USA), (”Experian”) som en avtalstecknande enhet. Behandlingen av dina personuppgifter utförs i relation till tjänsterna från Experian så som beskrivs i integritets- och cookie-policyn å dess egna vägnar. Se klausul 5 nedan.

2. Om dessa villkor

2.1 Dessa villkor (”Avtal” eller ”Villkor”) tillsammans med vår integritetspolicy och cookiepolicy styr förhållandet mellan företaget och de som får och/eller använder (”användare” eller ”dig”) följande tjänster som erbjuds av Företaget i samband med identitetstjänsten IdentityWorks℠ (sammantaget, Tjänster”):

2.1.1 Dark Web-övervakning offererade via vår interaktiva webbportal. Du får åtkomst till en interaktiv webbportal som ger dig möjlighet att registrera dig för att få övervakningstjänster i samband med uppgifter och annan information (inklusive de personuppgifter som beskrivs i vår integritetspolicy och cookie-policy) som du tillhandahåller oss. Om vi identifierar att sådana uppgifter eller sådan information potentiellt har anknytning till uppgifter som har upptäckts på eller erhållits från ”dark web” (webbplatser där personer handlar med, lämnar ut och/eller säljer stulna uppgifter online) i samband med tillhandahållandet av våra tjänster kommer vi att varna dig och tillhandahålla meddelande om de misstänkta äventyrade uppgifterna. Var medveten om att du måste stå för alla eventuella kostnader som uppstår i samband med din anslutning till internet, i enlighet med villkoren från din leverantör av nätverkstjänster som du har samtyckt till.

2.1.2 Self Service Restoration Services ger dig stegvisa anvisningar för reparation och återställning av en äventyrad identitet via vår webbportal. Detta omfattar en guide som hjälper dig att förstå vilken inverkan äventyrande av identitet har, en uppsättning dokument samt stegvisa anvisningar för att hjälpa dig att återställa identiteten.

2.2 Varje tjänst tillhandahålls enligt den tjänstebeskrivning som anges ovan och eventuella ytterligare tjänstebeskrivningar som tillhandahålls med den tjänsten, vilken kan framställa ytterligare särskilda villkor relaterade till den tjänsten.

2.3 Du blir ombedd att läsa och samtycka till dessa villkor innan du registrerar dig för Tjänsterna. Om du vägrar samtycka till dessa villkor kommer du inte att kunna registrera dig för de relevanta Tjänsterna. Om du inte samtycker till dessa villkor i deras helhet ber vi dig att inte registrera dig för eller använda Tjänsterna. Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss på globalIDworks@experian.com.

2.4 I enlighet med vår integritetspolicy och cookie-policy kan du bli ombedd att ge ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Så som beskrivs i vår integritets- och cookie-policy kan du vägra att ge (eller när som helst ta tillbaka) detta samtycke. Men om vi måste begära det enligt tillämpliga lagar för att kunna behandla dina personuppgifter på ett lagligt sätt för att tillhandahålla Tjänsterna och du vägrar att ge eller tar tillbaka ditt samtycke kan det hända att vi inte kan tillhandahålla dig Tjänsterna.

2.5 Dessa villkor ersätter alla andra villkor från tredje parter som förknippade med Tjänsterna i den utsträckning de strider mot dessa villkor.

2.6 Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ändra eller uppdatera dessa villkor när som helst, t.ex. på grund av en lagändring eller införande av ändringar i Tjänsterna. Dessa villkor kommer dock att fortsätta att gälla för de tjänster du redan använder och eventuella ändringar i dessa villkor kommer endast att gälla i den utsträckning du registrerar dig och använder eventuella ytterligare tjänster efter det datum då dessa villkor har uppdaterats. Varje gång du vill registrera dig för någon av Tjänsterna bör du därför gå tillbaka till dessa villkor för att se den senaste informationen och säkerställa att du förstår villkoren som gäller vid den tidpunkten.

2.7 Alla eventuella ändringar i dessa villkor med avseende på tjänster som du redan är registrerad för enligt ett avtal mellan oss kommer att meddelas dig senast tio dagar innan ändringen träder i kraft, i enlighet med tillämplig lag. Om du inte samtycker till en föreslagen ändring kan du utöva din rätt att säga upp Tjänsterna enligt klausul 13 i dessa villkor.

3. Din behörighet och dina rättigheter

3.1 Kapacitet:

GENOM ATT REGISTRERA DIG FÖR ATT ERHÅLLA Tjänsterna BEKRÄFTAR DU ATT DU ÄR MINST 18 ÅR OCH ÄR JURIDISKT KOMPETENT ATT INGÅ BINDANDE AVTAL.

3.2 Betalning och skatter:

3.2.1 Din användning av Tjänsterna betalas av den relevanta tredje parten som har gett dig tillgång till dessa Tjänster och det finns inga direkta betalningsskyldigheter mellan dig och den tredje parten som är specifika för din åtkomst till dessa Tjänster. Det föreligger ingen direkt betalningsskyldighet mellan dig och företaget.

3.3 Dina rättigheter:

3.3.1 LÄGG SPECIFIK UPPMÄRKSAMHET PÅ AVSNITTEN OM ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG (klausuler 6 OCH7) OCH UPPSÄGNING (klausul 13).

3.3.2 Som konsument kommer du alltid att beviljas rättigheter genom tvingande tillämplig lag (inklusive eventuell tillämplig lagstadgad gottgörelse) i förhållande till tillhandahållandet av tjänster. Detta omfattar att Tjänsterna måste utföras med rimlig färdighet och omsorg.

4. Upprätta ett avtal med oss

4.1För att använda vår Dark Web-bevakning måste du godkänna dessa Villkor. Genom att samtycka till dessa villkor kommer ett bindande avtal att upprättas mellan oss, alltid under förutsättning att du är berättigad att erhålla Tjänsterna i enlighet med klausul 3 (ovan). Du har accepterat dessa villkor genom att klicka på ”Jag godkänner villkoren” (eller liknande) när du först registrerar dig via Portalen för att använda Tjänsterna.

5. Insamling och användning av dina personuppgifter

När du använder någon av våra tjänster kommer Experian att samla in, använda och lämna ut uppgifter och annan information om dig så som det beskrivs i deras integritetspolicy. Läs igenom detta dokument noga innan du använder Tjänsterna.

6. Vår ansvarsskyldighet gentemot dig

6.1 Vi tillhandahåller endast Tjänsterna för inhemsk och privat användning. Du samtycker till att inte använda Tjänsterna för kommersiella, affärsmässiga, återförsäljande eller icke-auktoriserade ändamål, och vi har inget ansvar gentemot dig för utebliven vinst, förlust av affärer, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter, i den utsträckning tillämplig lag medger det.

6.2 Vi vidtar åtgärder för att försöka säkerställa att Tjänsterna och infrastrukturen som stöder dem är fria från skadlig kod och virus, vi lämnar inga sådana garantier och inte heller garanterar vi att de kommer att fungera fullt ut för din utrustning. Du ansvarar för att implementera en programvarumiljö, procedurer och viruskontroller (inklusive antivirus, programuppdateringar och andra säkerhetskontroller) som ger tillräckligt skydd.

6.3 DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT FÖRETAGET INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT DIG AVSEENDE FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV:

6.3.1 DIN UNDERLÅTENHET ATT INTE LÄMNA KORREKTA KONTOUPPGIFTER TILL OSS; ELLER:

6.3.2 DIN UNDERLÅTENHET ATT HÅLLA DITT LÖSENORD ELLER KONTOUPPGIFTER KONFIDENTIELLA OCH I SÄKERT FÖRVAR; ELLER

6.3.3 DIN UNDERLÅTENHET ATT EFTERLEVA DESSA VILLKOR ELLER DIN BEDRÄGLIGA ANVÄNDNING AV WEBBPORTALEN.

6.4 OM VI UNDERLÅTER ATT EFTERLEVA DESSA VILLKOR ÄR VI ANSVARIGA FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU DRABBAS AV OCH SOM ÄR ETT FÖRUTSÄGBART RESULTAT AV VÅRT BROTT MOT DETTA AVTAL ELLER VÅR GROVA FÖRSUMLIGHET ELLER AVSIKTLIGA TJÄNSTEFEL, MEN VI ANSVARAR INTE FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA SOM INTE ÄR FÖRUTSÄGBAR. EN FÖRLUST ELLER SKADA ÄR FÖRUTSÄGBAR OM DEN ÄR ETT UPPENBART RESULTAT AV VÅRT AVTALSBROTT ELLER OM DEN ÖVERVÄGDES AV DIG OCH OSS NÄR VI INGICK DESSA VILLKOR.

6.5 VI UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR INTE VÅR ANSVARSSKYLDIGHET PÅ NÅGOT SÄTT FÖR:

6.5.1 DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKAS AV VÅR FÖRSUMLIGHET,

6.5.2 BEDRÄGERI ELLER BEDRÄGLIG ORIKTIG FRAMSTÄLLNING,

6.5.3 BROTT MOT DE VILLKOR SOM ÄR UNDERFÖRSTÅDDA ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR (INKLUSIVE, I STORBRITANNIEN, DE RÄTTIGHETER OCH GOTTGÖRELSER SOM KONSUMENTER HAR ENLIGT CONSUMER RIGHTS ACT 2015) ELLER

6.5.4 ALLA BROTT MOT VILLKOREN FÖR VILKA ANSVARSSKYLDIGHETEN INTE KAN BEGRÄNSAS ELLER UTESLUTAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

7. Händelser utanför vår kontroll

7.1 Varken du eller Företaget kommer att vara ansvariga för någon underlåtenhet att utföra eller försening i utförandet av några skyldigheter enligt dessa Villkor som orsakas av en Händelse utanför vår Kontroll.

7.2 En ”Händelse utanför vår kontroll” betyder någon handling eller händelse utöver din eller vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till strejker, lockout eller annan industriell åtgärd av tredje part, civila oroligheter, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattacker, krig (omnämnd eller ej) eller hot för krig, krig (omnämnd eller ej) eller hot eller förberedelse för krig, explosion, storm, översvämning, jordbävning, epidemi eller andra naturkatastrofer, virus (om vi inte har vidtagit försiktighetsåtgärder för att förebygga/minimera skador som orsakas av virus), transport, flygplan, motortransport eller andra metoder för offentlig eller privat transport.

7.3 Om en händelse utanför vår kontroll inträffar och påverkar uppfyllandet av dina eller våra skyldigheter enligt villkoren gäller att:

7.3.1 du eller företaget måste kontakta den andra parten för villkoren så snart som möjligt för att underrätta dem; och

7.3.2 dina eller våra skyldigheter enligt villkoren kommer att stoppas och tiden för uppfyllandet av sådana skyldigheter kommer att förlängas under hela händelsen utanför vår kontroll. Om händelsen utanför vår kontroll påverkar vår leverans av tjänster till dig kommer vi att arrangera ett nytt leveransdatum med dig efter att händelsen utanför vår kontroll har upphört.

8. Ditt ansvar för att betala ersättning

DU ANSVARAR FÖR ALLA RIMLIGA KOSTNADER SOM FÖRETAGET UTSÄTTS FÖR SOM RESULTAT AV DITT BROTT MOT DESSA VILLKOR ELLER DITT BROTT MOT TILLÄMPLIGA LAGAR, REGLER ELLER FÖRORDNINGAR, SÅVIDA INTE NÅGOT ANNAT FRAMSTÄLLS I TVINGANDE LOKAL LAG.

9. Policy för inlämnande av oombedda idéer

När du ger oss kommentarer, förslag eller idéer (sammantaget ”feedback”) anses sådan feedback inte vara konfidentiell och blir företagets egendom och du tilldelar och överlåter härmed alla rättigheter, all äganderätt och alla intressen (inklusive alla immateriella rättigheter) i och till all sådan feedback (oavsett hur och när den skapas) till företaget. Du avstår dessutom ovillkorligt och oåterkalleligt från företagets, dess närstående företags och deras respektive rättsinnehavares förmåner från alla rättigheter som inte kan tilldelas, inklusive ideella rättigheter. Vi har ingen skyldighet gentemot dig om du lämnar sådan feedback. Vi är fria att använda, kopiera eller distribuera Feedback till andra för alla ändamål i enlighet med vår Integritetspolicy.

Allt innehåll i webbportalen och allt innehåll som är tillgängligt genom Tjänsterna, inklusive design, text, grafik, bilder, video, information, program, programvara och andra filer ägs exklusivt av Företaget eller dess licensgivare. Du får inte modifiera, kopiera, distribuera, reproducera, publicera, visa, anslå eller sälja någon del av webbportalens innehåll utan föregående skriftligt medgivande från företaget.

10. Internationell användning

Du samtycker till att efterleva alla tillämpliga lokala lagar avseende internet, uppgifter, e-post och integritet i samband med din användning av webbportalen.

11. Tillämplig lag

Om inget annat anges nedan regleras dessa villkor av engelsk lag (oaktat eventuell förekomst av vissa tvingande rättsliga bestämmelser i din lokala jurisdiktion som ändå gäller). Detta innebär ett avtal för användning av någon av Tjänsterna och eventuella tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med den regleras av engelsk lag. Du och vi accepterar båda att domstolarna i England kommer att ha den icke-exklusiva jurisdiktionen. Du kan också ha rätt till vissa konsumentskyddsrättigheter enligt domstolarna och/eller lagarna i din lokala jurisdiktion.

12. Dina lösenord och kontosäkerhet

12.1 Du samtycker och förstår att du är ansvarig för att upprätthålla sekretess för lösenorden som är förknippade med de användarkonton du använder för att komma åt Tjänsterna. Således godkänner du att du kommer att vara ensam ansvarig mot oss för alla aktiviteter som sker på ditt konto. Om du får vetskap om någon obehörig användning av ditt lösenord eller ditt konto samtycker du till att meddela oss omedelbart.

12.2 Du ansvarar för användning av maskinvara och programvara som är kompatibla för användning med Tjänsterna (inklusive webbportalen). Hårdvaru- och programvarukraven specificeras på webbportalen.

13. Avslutning

13.1 Dessa användarvillkor fortsätter att gälla tills det sägs upp av dig eller oss, eller enligt nedan.

13.2 Om du vill säga upp ditt juridiska avtal med oss enligt dessa villkor kan du göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på globalidworks@experian.com med en begäran om att vi stänger ditt konto.

13.3 Vi kan säga upp vårt juridiska avtal med dig enligt dessa Villkor om:

13.3.1 du har väsentligen brutit mot en eller flera av dina skyldigheter enligt dessa villkor;

13.3.2 du är engagerad i olaglig eller olämplig användning av Tjänsterna;

13.3.3. vi är skyldiga att säga upp det enligt lag (t.ex. om tillhandahållandet av Tjänsterna till dig är eller blir olagligt); eller

13.3.4 du tar tillbaka eller undanhåller ditt samtycke till dessa villkor eller behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med integritetsmeddelandet och cookie-policyn och som resultat av detta inte längre kan tillhandahålla dig Tjänsterna.

14. Övrigt

14.1 Inget avstående i samband med något brott mot någon bestämmelse i dessa villkor eller något avtal med oss ​​ska utgöra ett avstående från något tidigare, samtidigt eller efterföljande brott mot samma eller andra bestämmelser. Alla avståenden måste ske skriftligen. Om någon behörig domstol fastställer att någon del av eller bestämmelse i dessa villkor eller något annat avtal mellan dig och oss är ogiltig eller ogenomförbar ska detta fastställande inte påverka någon annan del av eller bestämmelse i dessa villkor eller något annat avtal mellan dig och oss. Alla avståenden måste ske skriftligen.

14.2 Du bekräftar att du, i enlighet med att godkänna dessa villkor, inte har förlitat dig på någon annan utfästelse än de som finns i dessa villkor och du samtycker till att, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, du inte har någon kompensation avseende några sådana ytterligare framställningar. Dessa villkor och Experians integritetspolicy för IdentityWorks Global Services utgör det fullständiga juridiska avtalet mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsterna (utom eventuella tjänster som vi kan tillhandahålla dig inom ramen för ett separat skriftligt avtal) och ersätter alla tidigare överenskommelser mellan dig och oss i förhållande till tjänsterna. Ingenting i denna klausul ska begränsa eller utesluta vår ansvarsskyldighet avseende någon bedräglig eller försumlig oriktig framställning, oavsett om det har blivit ett villkor (eller som inte kan uteslutas enligt eventuella tillämpliga lokala lagar) eller ej.

14.3 Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter inom ramen för dessa villkor till en annan organisation, men det kommer inte att påverka dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa villkor. Om det krävs enligt tillämplig lag kommer vi att underrätta dig om detta inträffar.

14.4 Dessa villkor styr avtalet mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att hävda något av sina villkor.

14.5 Varje klausul i dessa Villkor fungerar separat. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig eller icke verkställbar ska de återstående klausulerna fortsätta att gälla med full verkan.

15. ÄNDRINGAR AV KLAUSULER 2 TILL 14 SPECIFIKA FÖR VISSA JURISDIKTIONER

Observera att om du är bosatt (eller baserad, i händelse av Polen) i Australien, Kanada, Tyskland, Irland, Italien, Polen, Nederländerna, Spanien, Mexiko, Brasilien, Malaysia, Sverige, Österrike, Finland och Danmark har dessa villkor endast fullständig kraft och verkan på vårt avtal med dig med förbehåll för de variationer som gäller för det land där du faktiskt är bosatt. De variationer som gäller för varje land är följande:

15.1 AUSTRALIEN

15.1.1 Om du bor i Australien, kan du utöver de rättigheter som anges på klausul 3.3, ha de konsumentgarantier som anges i Competition and Consumer Act 2010 (Cth).

15.1.2 Om du är bosatt i Australien kommer vi i tillägg till klausul 6.5, inte på något sätt att utesluta eller begränsa vår ansvarsskyldighet för de rättigheter och gottgörelser som tillhandahålls konsumenter enligt Competition and Consumer Act 2010 (Cth) som inte kan uteslutas enligt lag.

15.2 KANADA

15.2.1 Om du bor i Kanada, kommer vi i motsats till klausul 2.7 att meddela dig om ändringar i dessa Villkor avseende Tjänster som du redan har registrerat under avtal mellan oss och inte mindre än 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

15.2.2 Om du är bosatt i Quebec där Quebec Consumer Protection Act gäller: (i) bestämmelserna i klausul 6 och 8 kanske inte är helt tillämpliga för dig och (ii) i strid med klausul 11, dessa villkor regleras av lagarna i Quebec och domstolarna i Quebec kommer att ha jurisdiktion

15.3 TYSKLAND

15.3.1 Om du är bosatt i Tyskland gäller att istället för tillämpning av klausuler 6.1 till 6.5, gäller vårt ansvar för alla skador och utgifter för bränsle som kommer att begränsas enligt följande:

15.3.1.1 I fall av avsiktliga handlingar, uppsåtligt icke-avslöjande av en defekt, grov försumlighet, anspråk baserade på skada på liv, kropp eller hälsa samt anspråk enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz) kommer vår ansvarsskyldighet uteslutande att fastställas i enlighet med tysk lagstiftning.

15.3.1.2 I fall av ringa vårdslöshet, kommer vi endast att vara ansvariga om vi bryter mot sådana avtalsförpliktelser, vars genomförande tillåter att detta avtal går ut, vars brott mot syftet med detta avtal och uppfyllandet av att du hela tiden kan lita på (så kallade ”kardinala skyldigheter” (”kardinala skyldigheter” (Kardinalpflichten)). I sådana fall begränsas vårt ansvar till typiska och förutsägbara skador. I alla andra fall ska vi inte hållas ansvariga för ringa försumlighet.

15.3.2 Om du bor i Tyskland, klausul 8 gäller men inkluderar inte dina brott mot dessa villkor om dessa överträdelser är utan fel.

15.3.3 Om du bor i Tyskland, är klausul 9 föremål för tyska lagar som gäller icke-överlåtbara rättigheter enligt tyska upphovsrättslagar.

15.3.4 Om du är bosatt i Tyskland samtycker du till och förstår att du, i motsats till klausul 12.1, är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för lösenord som är förknippade med de användarkonton du använder för åtkomst till Tjänsterna. Därför samtycker du till att du kommer att vara ensam ansvarig gentemot oss för alla aktiviteter som sker på ditt konto, såvida inte aktiviteten sker utan skuld från din sida. Om du får vetskap om någon obehörig användning av ditt lösenord eller ditt konto samtycker du till att meddela oss omedelbart.

15.3.5 Om du är bosatt i Tyskland gäller klausul 13.3.1 så länge överträdelsen inte är sådan att avtalet inte kan sägas upp enligt tyska lagar.

15.3.6 Om du är bosatt i Tyskland, ska du tänka på att vi inte åtar oss att göra en alternativ tvistlösning och vi behöver inte göra det.

15.4 IRLAND

15.4.1 Om du är bosatt i Irland har du i motsats till klausul 11 rätt att söka gottgörelse inför irländsk domstol.

15.4 ITALIEN

15.5.1 Om du bor i Italien kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att ett bindande avtal mellan oss har bildats och detta e-postmeddelande kommer att innehålla en kopia av dessa villkor.

15.2.2 Om du är bosatt i Italien, samtycker du i motsats till klausul 11, gemensamt till att de italienska domstolarna kommer att ha exklusiv jurisdiktion, enligt vårt avtal och att du också har rätt att väcka talan inför de engelska domstolarna, om du föredrar det.

15.5.3 Om du är bosatt i Italien kan vi, i stället för att tillämpa klausul 13.3.1, säga upp vårt juridiska avtal med dig om du har brutit väsentligt mot en eller flera av bestämmelserna i klausulerna: 3, 8, 9, 10, 12.

15.4.4 Om du är bosatt i Italien och vill säga upp ditt avtal med oss, vänligen lämna in det italienska formuläret för annullering av modell som anges nedan för privacy@csid.com

15.6 POLEN

15.6.1 Om du är baserad i Polen gäller inte klausul 6.4, utan vi är ansvariga gentemot dig för icke-uppfyllande eller felaktigt uppfyllande av våra skyldigheter på allmänna villkor som framställs i civilrättslig lag.

15.6.2 Om du är baserad i Polen kommer vi, i tillägg till klausul 6.5, inte på något sätt att utesluta eller begränsa vårt ansvar för: (i) skada som vållas avsiktligt av oss eller (ii) de rättigheter och gottgörelser som konsumenter har rätt till enligt civilrättslig lag.

15.6.3 Om du är baserad i Polen har du i motsats till klausul 11 rätt att söka gottgörelse inför polsk domstol.

15.7 NEDERLÄNDERNA

15.7.1 Om du är bosatt i Nederländerna kan du, i motsats till klausul 11, välja jurisdiktionen hos domstolarna i Nederländerna inom en period på en månad efter att valet av forum enligt klausul 11 åberopas skriftligen. Om du inte väljer denna alternativa jurisdiktion i tid ska domstolarna i England ha jurisdiktion.

15.8 SPANIEN

15.8.1 Om du är bosatt i Spanien regleras dessa villkor av spanska lagar, i motsats till klausul 11. Detta innebär att ett avtal om användning av någon av Tjänsterna och varje tvist eller anspråk som uppstår genom eller i samband med det kommer att regleras av spansk lag. Domstolarna i Spanien kommer att ha exklusiv jurisdiktion.

15.9 MEXIKO

15.9.1 Om du är bosatt i Mexiko, är parterna alltid genom att verkställa dessa villkor bundna att följa kraven i de mexikanska dataskyddslagarna. Du bekräftar och samtycker till att vi kommer att ha åtkomst till dina uppgifter och all annan information som vi kan anse vara nödvändig, vilket kommer att förbli föremål för vårt integritetsmeddelande och vår cookie-policy. Du och vi framställer och garanterar varandra att du och vi förstår bestämmelserna i den mexikanska dataskyddslagstiftningen och dess förordningar samt de allmänna villkoren i integritetsmeddelandet och cookiepolicyn, och följaktligen samtycker du och vi gemensamt till att vara ansvariga och följa sådana bestämmelser, villkor i samband med utförandet av sådan parts skyldigheter enligt dessa villkor. Du bekräftar och samtycker till att vårt integritetsmeddelande och vår cookie-policy efterlever de mexikanska dataskyddslagarna fullständigt och att bestämmelserna i integritetsmeddelandet och cookie-policyn ger fullständig behörighet att skaffa åtkomst till och använda dina uppgifter enligt de villkor som framställs däri.

15.9.2 Som ett förtydligande innebär termen ”mexikanska dataskyddslagar” sammantaget: (a) Mexikos ”Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, (b) alla förordningar och tilläggsnormer till Mexikos ”Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares” samt (c) alla andra lagar, förordningar och normer i Mexiko avseende skydd för personuppgifter.

15.10 BRASILIEN

15.10.1 Om du är bosatt i Brasilien, gäller att utöver klausul 6.5, utesluter vi inte på något sätt eller begränsar vårt ansvar för de rättigheter och gottgörelser som ges till konsumenter enligt Civil Code and Consumer Rights Act 1990.

15.10.2 Om du är bosatt i Brasilien regleras dessa villkor av brasilianska lagar, i motsats till klausul 11. Detta innebär att ett avtal om användning av någon av Tjänsterna och varje tvist eller anspråk som uppstår genom eller i samband med det kommer att regleras av brasiliansk lag. Domstolarna i Brasilien kommer att ha exklusiv jurisdiktion.

15.10.3 Om du är bosatt i Brasilien, gäller att i motsats till klausul 13, kan dessa regler avslutas när som helst av någon av parterna med trettio (30) dagars föregående skriftligt meddelande.

15.10.4 Om du är bosatt i Brasilien, är partnerna genom samtycke till dessa villkor bundna att alltid efterleva kraven i de brasilianska lagarna. Du bekräftar och samtycker till att vi kommer att ha åtkomst till dina uppgifter och alla andra uppgifter som vi kan anse vara nödvändiga, vilket kommer att förbli föremål för vårt integritetsmeddelande och vår cookie-policy och du kan utöva din rätt till åtkomst, rättelse, radering och/eller invändningar i enlighet med gällande lagar genom att kontakta oss via något av de sätt som anges nedan:

15.10.5 SerasaConsumidor-kunders användare kan kontakta SerasaConsumidor Customer Relations Center på 11 3003-6300 varje dag, kl. 08.00–20.00.

15.11 MALAYSIEN

15.11.1 Om du är bosatt i Malaysia är parterna genom verkställande av dessa villkor bundna att alltid följa kraven i den malaysiska lagen om skydd för personuppgifter av 2010 (lag 709) (”PDPA”). I syfte att säkerställa efterlevnad av PDPA (med då och då genomförda ändringar) ska du säkerställa att alla konfidentiella uppgifter som är relaterade till personuppgifter som tillhandahålls oss efterlever PDPA fullständigt och inte leder till någon överträdelse av eller motstridighet med PDPA. Du bekräftar och samtycker till att vårt integritetsmeddelande och vår cookie-policy efterlever med PDPA fullständigt och att bestämmelserna i integritetsmeddelandet och cookie-policyn ger fullständig behörighet att skaffa åtkomst till och använda dina uppgifter enligt de villkor som framställs däri.

Inom ramen för denna klausul 15.11 ska ”personuppgifter” ha den innebörd som definieras i PDPA.

15.11.3 Om du är bosatt i Malaysia regleras dessa villkor av lagarna i Malaysia, i motsats till klausul 11. Den högsta domstolen i Malaysia kommer att ha exklusiv jurisdiktion.

15.12 SVERIGE

15.12.1 Om du är bosatt i Sverige gäller klausul 8, men den omfattar inte dina brott mot dessa villkor om dessa brott är utan skuld.

1.1.1 Om du är bosatt i Sverige ska du vara medveten om att vi inte åtar oss att delta i en alternativ tvistlösning och att vi behöver inte göra det.

15.13 Österrike

15.13.1 Om du är bosatt i Österrike gäller i stället för klausul 6.1 t.o.m. 6.5 att vårt ansvar för alla skador och förgäves gjorda utgifter kommer att begränsas enligt följande:

15.13.1.1 I fall av avsiktliga handlingar, uppsåtligt icke-avslöjande av en defekt, grov försumlighet, anspråk baserade på skada på liv, kropp eller hälsa samt anspråk enligt den österrikiska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz) kommer vår ansvarsskyldighet uteslutande att fastställas i enlighet med österrikisk lagstiftning och den kommer inte att begränsas av detta avtal.

15.3.1.2 I fall av ringa vårdslöshet, kommer vi endast att vara ansvariga om vi bryter mot sådana avtalsförpliktelser, vars genomförande tillåter att detta avtal går ut, vars brott mot syftet med detta avtal och uppfyllandet av att du hela tiden kan lita på (så kallade ”kardinala skyldigheter” (”kardinala skyldigheter” (Kardinalpflichten)). I sådana fall kommer vår ansvarsskyldighet att fastställas uteslutande i enlighet med österrikisk lag och den kommer inte att begränsas av detta avtal. I alla andra fall ska vi inte hållas ansvariga för ringa försumlighet.

15.13.1.3 Dina lagstadgade garantirättigheter, så som beviljade i österrikisk lag, förblir obegränsade av detta avtal.

15.13.2 Om du är bosatt i Österrike gäller klausul 8, men den omfattar inte dina brott mot dessa villkor om dessa brott är utan skuld.

15.13.3 Om du är bosatt i Österrike är klausul 9 föremål för österrikiska lagar som gäller rättigheter som inte kan avstås från enligt österrikiska upphovsrättslagar. Dessutom gäller att om du är bosatt i Österrike kommer inga rättigheter att överlåtas eller åsidosättas och vi kommer inte att använda, kopiera eller distribuera din feedback till andra för något ändamål om du uttryckligen informerar oss om att du inte vill överlåta/avstå från några rättigheter och/eller att du inte vill att vi ska använda, kopiera eller distribuera din feedback till andra. Dessutom gäller att om du är bosatt i Österrike behöver företagets samtycke i enlighet med den sista meningen i klausul 9 inte lämnas skriftligen för att vara juridiskt bindande.

15.13.4 Om du är bosatt i Österrike gäller valet av lag enligt klausul 11, men oavsett valet av lag kan du även dra fördel av skyddet för alla tvingande skyddande bestämmelser (detta omfattar i synnerhet dina rättigheter avseende skydd för konsumenter) i österrikisk lag.

15.13.5 Om du är bosatt i Österrike kommer, i motsats till klausul 11, domstolar som är behöriga enligt österrikisk lag att vara behöriga. Men i tillägg till detta kan du ta upp anspråk mot företaget enligt detta avtal i de behöriga domstolarna i England och Wales.

15.13.6 Om du är bosatt i Österrike samtycker och förstår du att du, i motsats till klausul 12.1, är ansvarig för att upprätthålla sekretess för lösenorden som är förknippade med de användarkonton du använder för att komma åt tjänsterna. Därför samtycker du till att du kommer att vara ensam ansvarig gentemot oss för alla aktiviteter som sker på ditt konto, såvida inte aktiviteten sker utan skuld från din sida. Om du får vetskap om någon obehörig användning av ditt lösenord eller ditt konto samtycker du till att meddela oss omedelbart.

15.13.7 Om du är bosatt i Österrike och vill säga upp ditt avtal med oss, kan du också skicka tillbaka den österrikiska Model Cancellation-blanketten ifylld enligt dessa villkor till globalidworks@experian.com. Det är dock inte nödvändigt att använda denna blankett, klausul 13.2. gäller.

15.13.8 Om du är bosatt i Österrike behöver företagets avståenden inte vara skriftliga, i motsats till klausul 14.1.

15.13.9 Om du är bosatt i Österrike gäller klausul 14.3, men vi kommer endast att överlåta våra skyldigheter inom ramen för detta avtal till en tredje part om du har samtyckt till överlåtelsen.

15.13.10 Om du är bosatt i Österrike ska du vara medveten om att vi inte åtar oss att delta i en alternativ tvistlösning och att vi behöver inte göra det.

15.14 FINLAND

15.14.1 Om du är bosatt i Finland regleras dessa villkor, i motsats till klausul 11, av finsk lagstiftning, exklusive dess principer avseende val av lag. Detta innebär att ett avtal om användning av någon av tjänsterna och varje tvist eller anspråk som uppstår genom eller i samband med det kommer att regleras av finsk lag. Domstolarna i Finland kommer att ha exklusiv jurisdiktion.

15.14.2 Du har rätt att söka gottgörelse hos de finska domstolarna. Du har också rätt att ta upp ett anspråk hos Konsumenttvistenämnden (https://www.kuluttajariita.fi/sv/), box 306, FI-00531 Helsingfors, Finland. Om du vill ta upp ärendet hos Konsumenttvistenämnden ska du först kontakta Konkurrens- och konsumentverket (tel. 029 505 3050, https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/).

15.15 DANMARK

15.15.1 Om du är bosatt i Danmark är dessa villkor, i motsats till klausul 11, dessutom föremål för tvingande dansk konsumentlagstiftning. Du kan dessutom ha rätt att hävda att domstolarna i Danmark ska ha jurisdiktion i enlighet med all tillämplig lagstiftning avseende val av forum, inklusive den danska lagen om rättsskipning.

Gäller från: 14 december 2020