Regulamin

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ WARUNKI UMOWY MIĘDZY STRONAMI. TE INFORMACJE SĄ WAŻNE, NALEŻY SIĘ WIĘC Z NIMI DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ. KORZYSTAJĄC Z USŁUG, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ, PRZYJĄŁ DO WIADOMOŚCI I WYRAZIŁ ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI.

NINIEJSZE WARUNKI MOGĄ BYĆ SPORZĄDZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM, DUŃSKIM, HOLENDERSKIM, FRANCUSKIM EUROPEJSKIM, FIŃSKIM, FRANCUSKIM KANADYJSKIM, NIEMIECKIM, WŁOSKIM, NORWESKIM, POLSKIM, PORTUGALSKIM, HISZPAŃSKIM, SZWEDZKIM LUB TURECKIM. ABY PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI W INNYCH JĘZYKACH, NALEŻY SKORZYSTAĆ Z PONIŻSZYCH ŁĄCZY: Danish (Dansk), Dutch (Nederlandse), European French (Européen Français), Finnish (Suomen), French Canadian (Français Canadian), German (Deutsch), Italian (Italiano), Norwegian (Norsk), Polish (Polska), Portuguese (Portugues), Swedish (Svenska), oder Turkish (Türk).

JEŻELI UŻYTKOWNIK MIESZKA W AUSTRALII, KANADZIE, NIEMCZECH, WE WŁOSZECH, W POLSCE, HOLANDII, HISZPANII, MEKSYKU, BRAZYLII, MALEZJI, SZWECJI, AUSTRII, FINLANDII LUB DANII, PUNKT 15 MA NADRZĘDNY CHARAKTER WOBEC NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W PUNKTACH OD 2 DO 14. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ W PUNKCIE 15.

1. Informacje o Spółce

ConsumerInfo.com, Inc., to korporacja zarejestrowana w Kalifornii („CIC”, „Spółka”, „my”) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Siedziba Spółki mieści się pod adresem 475 Anton Blvd., Costa Mesa, Kalifornia 962626. Nasz numer identyfikacji podatkowej to 95-4465932. Nasz kontaktowy adres e-mail to globalIDworks@experian.com

Mimo że umowa została zawarta pomiędzy użytkownikiem a nami, działamy w imieniu CSIdentity Corporation —spółki będącej częścią Experian, znanej również pod nazwą Experian Partner Solutions (z siedzibą pod adresem 1501 South Mopac Expressway, Suite 200, Austin, TX 78746, Stany Zjednoczone) („Experian”) — jako podmiot zawierający umowę. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika następuje w związku z Usługami Experian, opisanymi w Polityce prywatności i Polityce dotyczącej plików cookie, w imieniu własnym firmy. Patrz punkt 5 poniżej.

2. Informacje dotyczące niniejszych Warunków

2.1 Niniejsze Warunki („Umowa” lub „Warunki”), wraz z Powiadomieniem o prywatności i Polityką dotyczącą plików cookie, kontrolują relację między Spółką a podmiotami otrzymującymi i/lub korzystającymi („użytkownicy”.) z poniższych usług, oferowanych przez Spółkę w ramach międzynarodowych usług IdentityWorks℠ (razem zwanych „Usługami”):

2.1.1 Obserwacja sieci Dark Web oferowana za pośrednictwem naszego interaktywnego portalu sieciowego. Użytkownik uzyskuje dostęp do interaktywnego portalu sieciowego, który umożliwia mu zapisanie się do otrzymywania usług monitorowania w związku z podanymi nam danymi lub innymi informacjami (w tym danymi osobowymi opisanymi w naszym Powiadomieniu o prywatności oraz Polityce dotyczącej plików cookie). Jeżeli ustalimy, że takie dane lub informacje są potencjalnie powiązane z danymi wykrytymi bądź uzyskanymi z sieci „Dark Web” (witryn internetowych, na których wymienia się skradzione dane, ujawnia się je i sprzedaje przez Internet) w trakcie oferowania przez nas Usług, poinformujemy o tym użytkownika i dostarczymy mu powiadomienie na temat podejrzanego narażenia danych na niebezpieczeństwo. Przypominamy, że odpowiedzialność za pokrycie wszelkich kosztów związanych z połączeniem użytkownika z Internetem spoczywa na użytkowniku, na zasadach określonych Umową pomiędzy użytkownikiem a dostawcą usług internetowych.

2.1.2 Samoobsługowa usługa rekonstrukcji dostarcza instrukcje krok po kroku, jak naprawić i zrekonstruować tożsamość narażoną na niebezpieczeństwo, posługując się naszym portalem sieciowym. Usługa ta obejmuje przewodnik, który pomoże użytkownikowi zrozumieć konsekwencje narażenia tożsamości na niebezpieczeństwo, zestaw dokumentów, a także instrukcje krok po kroku, które pomogą w przywróceniu tożsamości użytkownika.

2.2 Każda dostarczana Usługa podlega powyższemu opisowi usługi oraz wszelkim dodatkowym opisom usługi dostarczonym wraz z tą Usługą, które mogą określać dodatkowe warunki specjalne związane z taką Usługą.

2.3 Przed rejestracją w Usłudze Użytkownik zostanie poproszony o zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszych Warunków. W przypadku niewyrażenia zgody na niniejsze Warunki użytkownik nie będzie mógł zapisać się do korzystania z odpowiednich Usług. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Warunki nie należy zapisywać się do korzystania z Usług ani z nich korzystać. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem globalIDworks@experian.com.

2.4 Zgodnie z Powiadomieniem o prywatności oraz Polityką dotyczącą plików cookie możemy poprosić użytkownika o udzielenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgodnie z Powiadomieniem o prywatności i Polityką dotyczącą plików cookie użytkownik może nie wyrazić takiej zgody (lub w każdym momencie ją cofnąć). Jeżeli jednak będziemy musieli poprosić o nią w ramach obowiązujących praw, aby legalnie przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu dostarczania Usług, jeżeli odmówi on udzielenia zgody bądź ją wycofa, możemy nie mieć możliwości dostarczania mu Usług.

2.5 Niniejsze Warunki uchylają wszystkie inne związane z Usługami warunki i postanowienia przyjęte przez podmioty trzecie, w zakresie, w jakim z nimi kolidują.

2.6 Zastrzegamy sobie prawo, by według naszego wyłącznego uznania modyfikować lub uaktualniać niniejsze Warunki w dowolnym momencie, np. z powodu zmiany w prawie lub wprowadzenia modyfikacji do Usług. Niniejsze Warunki nadal jednak będą obowiązywały w odniesieniu do Usług, jakie użytkownik już otrzymuje, a wszelkie zmiany w niniejszych Warunkach będą obowiązywały jedynie w zakresie, w jakim użytkownik zapisze się do korzystania i będzie korzystał z jakichkolwiek dodatkowych Usług po dacie aktualizacji niniejszych Warunków. Z tego względu za każdym razem, gdy użytkownik będzie chciał zapisać się do korzystania z jakichkolwiek Usług, użytkownik powinien ponownie przejrzeć niniejsze Warunki, aby uzyskać najnowsze informacje, by zapewnić, że użytkownik rozumie warunki obowiązujące w danym czasie.

2.7 Wszelkie zmiany w niniejszych Warunkach dotyczące Usług, na które użytkownik jest już zapisany w ramach umowy z nami, zostaną użytkownikowi przekazane co najmniej dziesięć (10) dni przed wejściem w życie danej zmiany, zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na proponowane zmiany, może skorzystać ze swojego prawa do zakończenia korzystania z Usługi zgodnie z punktem 13 niniejszych Warunków.

3. Kwalifikowalność oraz prawa użytkownika

3.1 Zdolność prawna:

REJESTRUJĄC SIĘ W CELU OTRZYMYWANIA USŁUG, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE MA CO NAJMNIEJ 18 LAT I POSIADA ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ DO ZAWIERANIA WIĄŻĄCYCH UMÓW.

3.2 Płatność oraz podatki:

3.2.1 Korzystanie przez użytkownika z Usług jest opłacane przez odpowiedni podmiot zewnętrzny, który zapewnił użytkownikowi dostęp do tych Usług. Pomiędzy użytkownikiem a tym podmiotem zewnętrznym nie ma żadnego bezpośredniego obowiązku płatności związanego z uzyskiwaniem dostępu do takich Usług przez użytkownika. Nie ma żadnych bezpośrednich obowiązków w zakresie płatności między użytkownikiem a Spółką.

3.3 Prawa użytkownika:

3.3.1 SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA PUNKTY DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA (punkty ‎6 ORAZ ‎7) ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY (punkt 13).

3.3.2 Jako konsument, zawsze będziesz mieć prawa, które przysługują Ci z tytułu stosownych przepisów (w tym wszelkie stosowne ustawowe środki prawne) w związku ze świadczeniem przez nas Usług. Zawiera się w nich obowiązek świadczenia użytkownikowi Usług w sposób należycie fachowy i z odpowiednią dbałością.

4. Zawieranie umowy z nami

4.1 Aby korzystać z naszych usług Obserwacji sieci Dark Web, użytkownik musi zaakceptować niniejsze Warunki. Wraz z akceptacją niniejszych Warunków zostanie utworzona wiążąca umowa między nami a użytkownikiem, o ile przez cały czas użytkownik będzie kwalifikował się do otrzymywania Usług, zgodnie z punktem 3 (powyżej). Użytkownik akceptuje te Warunki, klikając pole „Akceptuję warunki” (lub o podobnym brzmieniu) w momencie zapisania się przez Portal do korzystania z Usług po raz pierwszy.

5. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

5.1 Gdy użytkownik korzysta z jakichkolwiek naszych Usług, spółka Experian będzie gromadzić, wykorzystywać oraz ujawniać dane i inne informacje na temat użytkownika, jak zostało to opisane w naszej Polityce prywatności. Proszę uważnie przeczytać ten dokument przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

6. Nasze zobowiązania wobec użytkownika

6.1 Dostarczamy Usługi wyłącznie do użytku osobistego i domowego. Użytkownik zgadza się, że nie będzie wykorzystywał Usług w żadnych celach komercyjnych, biznesowych, odsprzedaży czy nieuprawnionych; nie ponosimy wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, działalności, przeszkody w działalności, czy też utratę możliwości biznesowej, w zakresie umożliwionym przez obowiązujące prawo.

6.2 Pomimo tego, że podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że Usługi oraz infrastruktura stanowiąca ich podstawę nie będą zawierały szkodliwego oprogramowania ani wirusów komputerowych, nie udzielamy takiej gwarancji ani nie gwarantujemy, że Usługi będą sprawnie funkcjonować na Twoim sprzęcie. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie wystarczającego środowiska oprogramowania, procedur oraz testów antywirusowych (w tym za pomocą oprogramowania antywirusowego, aktualizacji oprogramowania oraz innych testów bezpieczeństwa).

6.3 OŚWIADCZASZ, ŻE ROZUMIESZ I AKCEPTUJESZ FAKT, ŻE SPÓŁKA NIE BĘDZIE MIAŁA WOBEC CIEBIE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU STRAT WYNIKAJĄCYCH Z:

6.3.1 NIEPODANIA NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRAWIDŁOWYCH DANYCH KONTA;

6.3.2 NIEZAPEWNIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA BEZPIECZEŃSTWA LUB POUFNOŚCI SZCZEGÓŁÓW KONTA; LUB

6.3.3 NIESPEŁNIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW BĄDŹ NIELEGALNEGO KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z PORTALU SIECIOWEGO.

6.4 JEŚLI NIE ZASTOSUJEMY SIĘ DO NINIEJSZYCH, BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY, JAKIE PONIESIE UŻYTKOWNIK, BĘDĄCE MOŻLIWYM DO PRZEWIDZENIA WYNIKIEM NASZEGO NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY LUB NASZEGO RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA, LUB WINY UMYŚLNEJ, LECZ NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BĄDŹ STRATY, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ. STRATY BĄDŹ SZKODY SĄ UWAŻANE ZA MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA, GDY STANOWIĄ OCZYWISTĄ KONSEKWENCJĘ NARUSZENIA LUB GDY BYŁY BRANE POD UWAGĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ORAZ PRZEZ NAS W MOMENCIE ZAWIERANIA UMOWY W RAMACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

6.5 W ŻADEN SPOSÓB NIE WYKLUCZAMY ANI NIE OGRANICZAMY NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

6.5.1 ŚMIERĆ LUB USZCZERBEK NA ZDROWIU SPOWODOWANE NASZYM ZANIEDBANIEM;

6.5.2 OSZUSTWO LUB ŚWIADOME WPROWADZENIE W BŁĄD;

6.5.3 NARUSZENIE WARUNKÓW W ROZUMIENIU STOSOWNYCH PRZEPISÓW I REGULACJI (W TYM, NA TERYTORIUM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA, PRAW I ŚRODKÓW PRAWNYCH ZAPEWNIANYCH KONSUMENTOM PRZEZ USTAWĘ O PRAWACH KONSUMENTA Z 2015 R. [CONSUMER RIGHTS ACT 2015]); LUB

6.5.4 KAŻDE NARUSZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, KTÓRE ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PRZEPISAMI NIE MOŻE BYĆ OGRANICZONE ANI WYŁĄCZONE.

7. Zdarzenia poza naszą kontrolą

7.1 Ani Użytkownik, ani Spółka nie będą ponosić odpowiedzialności za niedopełnienie lub opóźnienie realizacji swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli będzie to spowodowane Okolicznościami będącymi poza naszą kontrolą.

7.2 „Zdarzenie poza naszą kontrolą” oznacza jakiekolwiek działanie bądź zdarzenie poza naszą racjonalną kontrolą, w tym m.in. strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne podmiotów zewnętrznych, rozruchy, zamieszki, najazd, atak terrorystyczny lub zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojnę (wypowiedzianą lub nie) lub zagrożenie przygotowaniami do wojny, pożar, wybuch, burzę, powódź, trzęsienie ziemi, osunięcie się gruntu, epidemię lub inną klęskę żywiołową, wirus (chyba że nie zastosowaliśmy środków zapobiegawczych, aby zapobiec/zminimalizować szkody spowodowane przez wirusy), cyberatak lub awarię publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych, lub niemożność korzystania z kolei, transportu morskiego, samolotów, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego bądź prywatnego.

7.3 W przypadku wystąpienia Zdarzenia poza naszą kontrolą, które wpłynie na realizację naszych obowiązków w ramach niniejszych Warunków:

7.3.1 Spółka i Użytkownik mają obowiązek powiadomić drugą stronę o ich wystąpieniu najszybciej, jak to będzie możliwe oraz

7.3.2 obowiązek realizacji zobowiązań przez stronę powiadamiającą zostanie zawieszony, a przewidziany Umową czas na realizację tychże zobowiązań zostanie wydłużony o czas trwania Okoliczności będących poza naszą kontrolą. Jeśli Zdarzenie poza naszą kontrolą wpłynie na dostarczanie przez nas Usług użytkownikowi, ustalimy nową datę realizacji Usług, po zakończeniu Zdarzenia poza naszą kontrolą.

8. Obowiązek wypłacenia odszkodowania przez użytkownika

UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE UZASADNIONE KOSZTY PONIESIONE PRZEZ SPÓŁKĘ, SPOWODOWANE NARUSZENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW, REGUŁ BĄDŹ REGULACJI, CHYBA ŻE OBOWIĄZKOWE POSTANOWIENIA LOKALNEGO PRAWA STWIERDZAJĄ INACZEJ.

9. Polityka dotycząca dostarczania niezamówionych pomysłów

Gdy użytkownik dostarczy nam uwagi, sugestie lub pomysły (łącznie zwane „Opinią”), taka Opinia nie będzie uważana za poufną i stanie się własnością Spółki, a użytkownik tym samym przyzna i przekaże wszelkie prawa, tytuł i interesy (w tym wszelkie prawa w zakresie własności intelektualnej) do Opinii Spółce w momencie powstania Opinii i bezwarunkowo oraz nieodwołalnie zrzeknie się na rzecz Spółki, jej jednostek stowarzyszonych oraz ich pełnomocników wszelkich praw, które nie mogą zostać przyznane, w tym praw moralnych. Nie mamy wobec użytkownika żadnych zobowiązań, jeśli dostarczy nam taką Opinię. Możemy w dowolny sposób wykorzystywać, kopiować lub dystrybuować Opinię, w dowolnych celach, zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Wszelka treść Portalu sieciowego oraz wszelkie treści dostępne w ramach Usług, w tym projekty, tekst, grafika, obrazy, klipy wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne pliki, są wyłączną własnością Spółki lub jej licencjodawców. Użytkownikowi nie wolno modyfikować, kopiować, dystrybuować, reprodukować, publikować, wyświetlać, rozpowszechniać ani sprzedawać jakichkolwiek treści Portalu sieciowego bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

10. Korzystanie z Usług w różnych krajach

Użytkownik zgadza się na postępowanie zgodne ze wszystkim obowiązującymi lokalnie prawami dotyczącymi Internetu, danych, poczty elektronicznej oraz prywatności, w zakresie korzystania przez niego z Portalu sieciowego.

11. Obowiązujące prawo

Jeżeli nie określono inaczej poniżej, niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu (niemniej jednak mogą istnieć pewne obowiązkowe postanowienia prawne w lokalnej jurysdykcji użytkownika, które będą jednak obowiązywać). Oznacza to, że umowa dotycząca wykorzystywania którejkolwiek Usługi, a także spory bądź roszczenia związane z taką Usługą, będą podlegać prawu angielskiemu. Zarówno użytkownik, jak i my zgadzamy się, by sądy w Anglii miały niewyłączną właściwość w związku z niniejszymi Warunkami. Użytkownik może być także uprawniony do pewnych praw ochrony konsumentów, podlegających sądom i/lub prawom lokalnej jurysdykcji użytkownika.

12. Bezpieczeństwo haseł i konta użytkownika

12.1 Użytkownik oświadcza, że rozumie i zgadza się na to, by zobowiązać się do zachowywania poufności haseł powiązanych z kontami używanymi do uzyskiwania dostępu oraz korzystania z Usług. W związku z tym użytkownik wyraża zgodę na to, że jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym wobec nas za wszystkie aktywności wykonywane w ramach swojego konta. W przypadku wykrycia nieautoryzowanego użycia hasła do konta użytkownik zobowiązuje się natychmiast nas o tym fakcie poinformować.

12.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za używanie sprzętu i oprogramowania kompatybilnego z Usługami (w tym z Portalem internetowym). Wymogi w zakresie sprzętu i oprogramowania zostały podane w Portalu sieciowym.

13. Rozwiązanie umowy

13.1 Niniejsze Warunki będą miały zastosowanie do chwili wypowiedzenia umowy przez użytkownika w sposób określony poniżej.

13.2 Jeśli użytkownik chce rozwiązać umowę prawną z nami na mocy niniejszych Warunków, może to zrobić, wysyłając do nas wiadomość e-mail z prośbą o zamknięcie konta na adres globalidworks@experian.com.

13.3 Możemy wypowiedzieć umowę prawną z użytkownikiem w ramach niniejszych Warunków, jeśli:

13.3.1 użytkownik w sposób istotny naruszył co najmniej jedno ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków;

13.3.2 Użytkownik wykorzystuje Usługi w sposób nielegalny lub niestosowny;

13.3.3 przepisy prawne wymagają od Spółki rozwiązania umowy (na przykład wtedy, gdy świadczenie Usług Użytkownikowi stanie się lub zostanie uznane za niezgodne z prawem); lub

13.3.4 użytkownik wycofa lub wstrzyma swoją zgodę na niniejsze Warunki lub na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Powiadomieniem o prywatności i Polityką dotyczącą plików cookie, i z tego względu nie będziemy mogli dostarczać mu Usług.

14. Postanowienia różne

14.1 Zrzeczenie się przez Spółkę dochodzenia praw z tytułu naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie oznaczało zrzeczenia się dochodzenia praw z tytułu wcześniejszych, równoległych lub późniejszych naruszeń tego samego lub innych postanowień. Wszelkie oświadczenia o zrzeczeniu się lub odstąpieniu muszą mieć formę pisemną. Jeśli dowolny sąd posiadający właściwość uzna dowolne postanowienie niniejszych Warunków lub dowolnej innej umowy zawartej między nami a użytkownikiem za nieprawidłowe lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na żadną inną część niniejszych Warunków ani na inne umowy zawarte między nami a użytkownikiem. Wszelkie oświadczenia o zrzeczeniu się lub odstąpieniu muszą mieć formę pisemną.

14.2 Użytkownik potwierdza, że wyrażając zgodę na niniejsze Warunki nie polegał na żadnej innej interpretacji niż na zawartej w niniejszych Warunkach i zgadza się, że w zakresie dozwolonym przez prawo, nie będą mu przysługiwały środki zaradcze, jeśli chodzi o takie dodatkowe interpretacje. Niniejsze Warunki oraz Polityka prywatności spółki Experian dotyczące usług globalnych Identityworks stanowią pełną umowę prawną między nami a użytkownikiem i regulują korzystanie z Usług (za wyjątkiem wszelkich Usług, które dostarczamy w ramach innej umowy pisemnej) oraz w całości zastępują wszystkie poprzednie umowy dotyczące Usług zawarte między nami a użytkownikiem. Żadne treści zawarte tym punkcie nie będą ograniczać ani nie wykluczą naszej odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wprowadzenia w błąd, nielegalnego lub w wyniku zaniedbania, niezależnie od tego, czy takie wprowadzenie w błąd będzie jednym z postanowień niniejszych Warunków (lub jeżeli taka odpowiedzialność nie będzie mogła zostać wyłączona zgodnie z przepisami lokalnego prawa, które mogą obowiązywać).

14.3 Możemy przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na inną organizację, ale nie będzie to miało wpływu na Twoje prawa ani na nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków. Jeśli tak się stanie, powiadomimy użytkownika i uzyskamy jego zgodę, jeśli będzie wymagana przez obowiązujące prawo.

14.4 Niniejsze Warunki określają umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spółką. Żadna inna osoba nie będzie miała praw do egzekwowania któregokolwiek z warunków.

14.5 Każdy z punktów niniejszych Warunków ma zastosowanie osobno. Jeśli jeden z sądów bądź odpowiednie władze zdecydują, że określone punkty niniejszych Warunków są bezprawne lub niemożliwe do wyegzekwowania, pozostałe punkty nadal będą w pełni obowiązywały.

15. ZMIANY W PUNKTACH OD 2 DO 14 DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH JURYSDYKCJI

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik jest rezydentem (lub w przypadku Polski znajduje się na terenie tego kraju) Australii, Kanady, Niemiec, Irlandii, Włoch, Polski, Holandii, Hiszpanii, Meksyku, Brazylii, Malezji, Szwecji, Austrii, Finlandii i Danii, niniejsze Warunki obowiązują w pełni w odniesieniu do umowy zawartej pomiędzy nami i użytkownikiem, z zastrzeżeniem wyłącznie konkretnych postanowień mających zastosowanie do kraju, którego rezydentem faktycznie jest użytkownik. Postanowienia mające zastosowanie do poszczególnych krajów są następujące:

15.1 AUSTRALIA

15.1.1 Jeśli użytkownik jest rezydentem Australii, oprócz praw określonych w punkcie 3.3. mogą mu przysługiwać gwarancje konsumenckie określone w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z 2010 r. (obowiązuje we Wspólnocie Narodów).

15.1.2 Jeśli użytkownik jest rezydentem Australii, oprócz postanowień punktu 6.5. nie wyłączamy ani nie ograniczamy praw ani możliwości dochodzenia roszczeń konsumentów wynikających z naszej odpowiedzialności określonych w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z 2010 r. (obowiązuje we Wspólnocie Narodów), których nie można wyłączyć na mocy przepisów prawa.

15.2 KANADA

15.2.1 Jeśli użytkownik jest rezydentem Kanady, wbrew postanowieniom punktu 2.7., powiadomimy użytkownika o zmianach w niniejszych Warunkach w odniesieniu do Usług, do których użytkownik się zarejestrował na podstawie umowy zawartej z nami, co najmniej 30 dni przed wejściem w życie tych zmian.

15.2.2 W przypadku osób będących rezydentami Quebecu, których dotyczy Ustawa o ochronie konsumentów w Quebecu: (i) postanowienia punktów 6 i 8 mogą nie mieć w pełni zastosowania w odniesieniu do użytkownika oraz (ii) wbrew postanowieniom punktu 11 niniejsze Warunki będą podlegać prawom Quebecu, a sądami właściwymi w związku z niniejszymi Warunkami będą sądy Quebecu.

15.3 NIEMCY

15.3.1 Jeśli użytkownik jest rezydentem Niemiec, punkty od 6.1 do 6.5 nie mają zastosowania, a nasza odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody i nieuzasadnione wydatki będzie ograniczona następująco:

15.3.1.1 W przypadku działań umyślnych, złośliwego nieujawnienia defektu, poważnego zaniedbania, roszczeń opartych na utracie życia, uszkodzeniach ciała lub utracie zdrowia i roszczeń z tytułu niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności za produkty (Produkthaftungsgesetz) nasza odpowiedzialność będzie określona wyłącznie zgodnie z niemieckim prawem ustawowym.

15.3.1.2 W przypadku nieznacznego zaniedbania będziemy ponosili odpowiedzialność wyłącznie wtedy, gdy naruszymy takie obowiązki umowne, których spełnienie umożliwia właściwą realizację niniejszej Umowy, których naruszenie zagrażałoby realizacji celu niniejszej Umowy oraz takie, na zgodność z którymi użytkownik może stale liczyć (tzw. „zobowiązania zasadnicze” (Kardinalpflichten)). W takich przypadkach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do szkód typowych i możliwych do przewidzenia. We wszelkich innych przypadkach nie będziemy ponosili odpowiedzialności za nieznaczne zaniedbania.

15.3.2 Jeśli użytkownik jest rezydentem Niemiec, punkt 8 ma zastosowanie, ale nie obejmuje naruszeń niniejszych warunków ze strony użytkownika, za które użytkownik nie ponosi winy.

15.3.3 Jeżeli użytkownik jest rezydentem Niemiec, punkt 9 podlega tym przepisom prawa niemieckiego, które mają zastosowanie do praw niezbywalnych wynikających z niemieckich przepisów dotyczących praw autorskich.

15.3.4 Jeżeli użytkownik jest rezydentem Niemiec, wbrew postanowieniom punktu 12.1., użytkownik oświadcza, że zobowiązuje się do zachowywania poufności haseł powiązanych z kontami używanymi do uzyskiwania dostępu oraz korzystania z Usług oraz że rozumie, na czym takie zachowanie poufności polega. Stosownie do tego użytkownik oświadcza, że będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania na jego koncie, z wyłączeniem działań, za które nie ponosi winy. W przypadku wykrycia nieautoryzowanego użycia hasła do konta użytkownik zobowiązuje się natychmiast nas o tym fakcie poinformować.

15.3.5 Jeżeli użytkownik jest rezydentem Niemiec, punkt 13.3.1. ma zastosowanie, za wyjątkiem naruszeń, które według przepisów prawa niemieckiego nie mogą prowadzić do rozwiązania umowy.

15.3.6 Informujemy, że nie korzystamy z alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów i nie mamy takiego obowiązku w odniesieniu do użytkowników będących rezydentami Niemiec.

15.4 IRLANDIA

15.4.1 Jeśli użytkownik jest rezydentem Irlandii, wbrew postanowieniom punktu 11 ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie przed sądami irlandzkimi.

15.5 WŁOCHY

15.5.1 Użytkownikom będących rezydentami Włoch wyślemy wiadomość e-mail potwierdzającą, że została zawarta między nami a użytkownikiem wiążąca umowa. Wiadomość ta będzie zawierała kopię niniejszych Warunków.

15.5.2 Jeśli użytkownik jest rezydentem Włoch, wbrew postanowieniom punktu 11, zarówno użytkownik, jak i my potwierdzamy, że włoskie sądy będą miały wyłączna właściwość w sprawach związanych z Warunkami, z zastrzeżeniem postanowienia umowy stwierdzającego, że użytkownikowi przysługuje również prawo do skierowania sprawy do sądów angielskich wedle własnego uznania.

15.5.3 Jeśli użytkownik jest rezydentem Włoch, zamiast zastosowania postanowień punktu 13.3.1 możemy rozwiązać naszą umowę prawną z użytkownikiem, jeśli w istotny sposób naruszy jedno lub więcej postanowień następujących punktów: 3, 8, 9, 10, 12.

15.5.4 Jeśli użytkownik jest rezydentem Włoch i chce anulować umowę z nami, powinien odesłać Formularz anulowania umowy wg modelu włoskiego, który można znaleźć poniżej niniejszych Warunków, na adres privacy@csid.com

15.6 POLSKA

15.6.1 Jeśli użytkownik mieszka lub posiada swoją siedzibę na terytorium Polski, punkt 6.4. nie ma zastosowania, a Spółka ponosi wobec użytkownika odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków na ogólnych warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

15.6.2 Jeśli użytkownik mieszka lub posiada swoją siedzibę na terytorium Polski, oprócz postanowień punktu 6.5. nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności w zakresie: (i) szkód spowodowanych przez nas celowo ani (ii) praw konsumentów i możliwości dochodzenia przez nich roszczeń na mocy Kodeksu Cywilnego.

15.6.3 Jeśli użytkownik mieszka lub posiada swoją siedzibę na terytorium Polski, wbrew postanowieniom punktu 11, ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie przed sądami polskimi.

15.7 HOLANDIA

15.7.1 Jeśli użytkownik jest rezydentem Holandii, wbrew postanowieniom punktu 11, użytkownik może wskazać sądy holenderskie jako sądy właściwe w ciągu jednego miesiąca od powołania się na piśmie na możliwość wyboru właściwości sądu zgodnie z postanowieniami punktu 11. W przypadku nieterminowego wyboru tej alternatywnej właściwości sadu, sądami właściwymi będą sądy angielskie.

15.8 HISZPANIA

15.8.1 W przypadku osób będących rezydentami Hiszpanii, wbrew postanowieniom punktu 11, niniejsze Warunki podlegają prawu Hiszpanii. Oznacza to, że umowa dotycząca wykorzystywania którejkolwiek z Usług, a także spory bądź roszczenia wynikające z niej, będą podlegać prawu hiszpańskiemu. Sądy Hiszpanii będą miały wyłączną właściwość w sprawach związanych z Warunkami.

15.9 MEKSYK

15.9.1 W przypadku rezydentów Meksyku: akceptując niniejsze Warunki strony są zobowiązane do spełniania wymogów przepisów prawa obowiązujących w Meksyku, które dotyczą ochrony danych. Użytkownik potwierdza i zgadza się na uzyskiwanie przez nas dostępu do jego danych oraz wszelkich innych informacji, które uznamy za konieczne; informacje takie będą podlegać naszemu Powiadomieniu o prywatności oraz Polityce dotyczącej plików cookie. Zarówno użytkownik, jak i my, oświadczamy i gwarantujemy sobie nawzajem, że rozumiemy postanowienia przepisów prawa i regulacji Meksyku dotyczących ochrony danych, a także warunki i postanowienia Powiadomienia o prywatności oraz Polityki dotyczącej plików cookie i z tego względu, zarówno użytkownik, jak i my zgadzamy się na ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie takich postanowień i regulaminów w związku z realizacją obowiązków Strony w ramach niniejszych Warunków. Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na fakt, że nasze Powiadomienie o prywatności i Polityka dotycząca plików cookie są w pełni zgodne z prawami Meksyku dotyczącymi ochrony danych oraz że postanowienia zawarte w Powiadomieniu o prywatności i Polityce dotyczącej plików cookie w pełni uprawniają nas do uzyskiwania dostępu do danych użytkownika, na okres ustanowiony w tych dokumentach.

15.9.2 Dla zachowania jasności termin „prawa Meksyku dotyczące ochrony danych” oznacza łącznie (a)Ley Federalde Protección de Datos Personalesen Posesión delos Particulares” Meksyku; (b) wszelkie regulacje oraz dodatkowe normy „Ley FederaldeProtección de Datos Personalesen Posesión delos Particulares” Meksyku oraz (c) wszelkie inne przepisy prawa, regulacje i normy Meksyku, dotyczące ochrony danych osobowych.

15.10 BRAZYLIA

15.10.1 Jeśli użytkownik mieszka lub posiada swoją siedzibę na terytorium Brazylii, oprócz postanowień punktu 6.5. nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności w zakresie praw konsumentów i możliwości dochodzenia przez nich roszczeń na mocy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenckich z 1990 r.

15.10.2 Jeśli użytkownik mieszka lub posiada swoją siedzibę na terytorium Brazylii, wbrew postanowieniom punktu 11, niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa brazylijskiego. Oznacza to, że umowa dotycząca wykorzystywania którejkolwiek z Usług, a także spory bądź roszczenia wynikające z niej, będą podlegać prawu brazylijskiemu. Sądy Brazylii będą miały wyłączną właściwość w sprawach związanych z Warunkami.

15.10.3 Jeśli użytkownik mieszka lub posiada swoją siedzibę w Brazylii, wbrew postanowieniom punktu 13, każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnej chwili przy zachowaniu trzydziestodniowego (30) okresu pisemnego wypowiedzenia.

15.10.4 W przypadku użytkowników mieszkających lub posiadających swoją siedzibę w Brazylii, akceptując niniejsze Warunki, strony zobowiązują się do przestrzegania aktualnych przepisów prawa obowiązujących w Brazylii. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że będziemy mieli dostęp do jego danych i wszelkich innych danych, jakie uznamy za konieczne, których przetwarzanie będzie podlegać naszemu Powiadomieniu o prywatności i Polityce dotyczącej plików cookie. Ponadto użytkownik może skorzystać z praw dostępu, sprostowania, anulowania i/lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kontaktując się z nami za pomocą jednej z metod wymienionych poniżej:

15.10.5 Użytkownicy klientów SerasaConsumidor mogą kontaktować się z Centrum obsługi klientów firmy SerasaConsumidor pod numerem telefonu 11 3003-6300 codziennie w godzinach od 8:00 do 20:00.

15.11 MALEZJA

15.11.1 Jeśli użytkownik jest rezydentem Malezji, po podpisaniu niniejszych Warunków strony są zobowiązane do przestrzegania przez cały czas wymogów malezyjskiej Ustawy o ochronie danych osobowych z 2010 r. (Ustawa 709) („PDPA”). W celu zachowania zgodności z PDPA (który to dokument może być okresowo zmieniany) należy zapewnić, że wszystkie informacje poufne związane z przekazanymi nam danymi osobowymi będą w pełni zgodne z PDPA i nie będą skutkować naruszeniem PDPA w żadnej formie. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że nasze Powiadomienie o prywatności i Polityka dotycząca plików cookie są w pełni zgodne z PDPA oraz że postanowienia zawarte w Powiadomieniu o prywatności i Polityce dotyczącej plików cookie w pełni uprawniają nas do uzyskiwania dostępu do danych użytkownika, na okres ustanowiony w tych dokumentach.

15.11.2 Dla celów niniejszego punktu 15.11, „dane osobowe” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w PDPA.

15.11.3 W przypadku osób będących rezydentami Malezji, wbrew postanowieniom punktu 11, niniejsze Warunki podlegają prawu Malezji. Sądy wyższej instancji Malezji będą miały wyłączną właściwość w sprawach związanych z Warunkami.

15.12 SZWECJA

15.12.1 Jeśli użytkownik jest rezydentem Szwecji, punkt 8 ma zastosowanie, ale nie obejmuje naruszeń niniejszych warunków, za które użytkownik nie ponosi winy.

1.1.1 Informujemy, że nie korzystamy z alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów i nie mamy takiego obowiązku w odniesieniu do użytkowników będących rezydentami Szwecji.

15.13 Austria

15.13.1 Jeśli użytkownik jest rezydentem Austrii, punkty od 6.1 do 6.5 nie mają zastosowania, a nasza odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody i nieuzasadnione wydatki będzie ograniczona następująco:

15.13.1.1 W przypadkach działań umyślnych, złośliwego nieujawnienia defektu, poważnego zaniedbania, roszczeń opartych na utracie życia, uszkodzeniach ciała lub utracie zdrowia i roszczeń z tytułu austriackiej Ustawy o odpowiedzialności za produkty (Produkthaftungsgesetz) nasza odpowiedzialność będzie określona wyłącznie zgodnie z austriackim prawem ustawowym i nie będzie ograniczona na mocy niniejszej Umowy.

15.13.1.2 W przypadku nieznacznego zaniedbania będziemy ponosili odpowiedzialność wyłącznie wtedy, gdy naruszymy takie obowiązki umowne, których spełnienie umożliwia właściwą realizację niniejszej Umowy, których naruszenie zagrażałoby realizacji celu niniejszej Umowy oraz takie, na zgodność z którymi użytkownik może stale liczyć (tzw. „zobowiązania zasadnicze” (Kardinalpflichten)). W takich przypadkach nasza odpowiedzialność zostanie ustalona wyłącznie zgodnie z prawem austriackim i nie będzie ograniczona na mocy niniejszej Umowy. We wszelkich innych przypadkach nie będziemy ponosili odpowiedzialności za nieznaczne zaniedbania.

15.13.1.3 Prawa użytkownika wynikające z ustawowej gwarancji zgodnie z prawej austriackim pozostają nieograniczone na mocy niniejszej Umowy.

15.13.2 Jeśli użytkownik jest rezydentem Austrii, punkt 8 ma zastosowanie, ale nie obejmuje naruszeń niniejszych warunków, za które użytkownik nie ponosi winy.

15.13.3 Jeżeli użytkownik jest rezydentem Austrii, punkt 9 podlega tym przepisom prawa austriackiego, które mają zastosowanie do praw niezbywalnych wynikających z przepisów dotyczących praw autorskich. Ponadto jeśli użytkownik jest rezydentem Austrii, żadne prawa nie zostaną przeniesione ani uchylone, a ponadto nie będziemy wykorzystywać, kopiować ani rozpowszechniać Opinii w żadnym celu, jeśli użytkownik wyraźnie poinformuje nas w Opinii, że nie chce przenosić/zrzekać się żadnych praw i/lub że nie chce, abyśmy wykorzystywali, kopiowali lub rozpowszechniali Opinię innym osobom. Ponadto jeśli użytkownik jest rezydentem Austrii, zgoda Spółki na podstawie ostatniego zdania punktu 9 nie musi zostać wyrażona na piśmie, aby była prawnie wiążąca.

15.13.4 W przypadku osób będących rezydentami Austrii zastosowanie ma punkt 11 dotyczący wyboru jurysdykcji, ale niezależnie od wyboru jurysdykcji użytkownik może również korzystać ze wszystkich obowiązkowych przepisów ochronnych (w tym w szczególności praw ochrony konsumenta) prawa austriackiego.

15.13.5 W przypadku osób będących rezydentami Austrii, wbrew punktowi 11, sądy właściwie należy określić zgodnie z prawem austriackim. Oprócz tego użytkownik może także wnosić do właściwych sądów Anglii i Walii roszczenia przeciwko Spółce na mocy niniejszej Umowy.

15.13.6 Jeżeli użytkownik jest rezydentem Austrii, wbrew postanowieniom punktu 12.1., użytkownik oświadcza, że zobowiązuje się do zachowywania poufności haseł powiązanych z kontami używanymi do uzyskiwania dostępu oraz korzystania z Usług oraz że rozumie, na czym takie zachowanie poufności polega. Stosownie do tego użytkownik oświadcza, że będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania na jego koncie, z wyłączeniem działań, za które nie ponosi winy. W przypadku wykrycia nieautoryzowanego użycia hasła do konta użytkownik zobowiązuje się natychmiast nas o tym fakcie poinformować.

15.13.7 Jeśli użytkownik jest rezydentem Austrii i chce anulować umowę z nami, powinien odesłać Formularz anulowania umowy wg modelu austriackiego, który można znaleźć poniżej niniejszych Warunków, na adres globalidworks@experian.com. Korzystanie z tego formularza nie jest jednak wymagane; zastosowanie ma punkt 13.2.

15.13.8 W przypadku użytkowników będących rezydentami Austrii, wbrew postanowieniom punktu 14.1., odstąpienia przez Spółkę od wykonania praw nie muszą mieć formy pisemnej.

15.13.9 W przypadku osób będących rezydentami Austrii zastosowanie ma punkt 14.3, ale będziemy przenosić nasze zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy na inny podmiot tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na takie przeniesienie.

15.13.10 Informujemy, że nie korzystamy z alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów i nie mamy takiego obowiązku w odniesieniu do użytkowników będących rezydentami Austrii.

15.14 FINLANDIA

15.14.1 W przypadku osób będących rezydentami Finlandii, wbrew postanowieniom punktu 11, niniejsze Warunki podlegają prawu fińskiemu, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych. Oznacza to, że umowa dotycząca wykorzystywania którejkolwiek z Usług, a także spory bądź roszczenia wynikające z niej, będą podlegać prawu fińskiemu. Sądy Finlandii będą miały wyłączną właściwość w sprawach związanych z Warunkami.

15.14.2 Użytkownik ma prawo starania się o zadośćuczynienie w fińskich sądach. Użytkownik ma również prawo do zgłoszenia roszczenia do fińskiej Komisji ds. Sporów Konsumenckich (https://www.kuluttajariita.fi/fi/) PO Box 306, FI-00531 Helsinki Finlandia. Aby zgłosić sprawę do Komisji ds. Sporów Konsumenckich, należy najpierw skontaktować się z Centralą informacji dla konsumentów (tel. +29 505 3050, https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).

15.15 DANIA

15.15.1 W przypadku osób będących rezydentami Danii niniejsze Warunki, wbrew postanowieniom punktu 11, podlegają również stosownym przepisom duńskiego prawa konsumenckiego. Ponadto użytkownikowi może przysługiwać prawo do wybrania sądów duńskich jako sądów właściwych zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa wyboru właściwości sądu, w tym zgodnie z duńską Ustawą o zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości.

Data wejścia w życie: 14 grudnia 2020 r.